RSS feed

Od redakcji

Tłumaczenie prawne i prawnicze było od samego początku obecne w czasopiśmie The Journal of Specialised Translation, począwszy od pierwszego numeru w styczniu 2004 r. Ta tematyka przewijała się w poszczególnych numerach, a w 2014 r. była tematem przewodnim numeru gościnnego pod redakcją Karen Seago i in. (Zbrodnia w tłumaczeniu, numer 24). W 2017 r. przedstawiamy czytelnikom kolejny specjalny numer poświęcony tłumaczeniom prawnym i prawniczym pt. Jakość w przekładzie prawnym i prawniczym, pod redakcją Hendrika J. Kockaerta i Nadii Rahab. Jest on wynikiem unijnego projektu QUALETRA, realizowanego pod kierunkiem KU Leuven przez konsorcjum uniwersytetów, organizacji zawodowych i innych podmiotów, w odpowiedzi na unijną dyrektywę 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym.

Spoiwem numeru jest jakość — pojęcie, które zawsze znajdowało się w centrum badań nad przekładem prawnym i prawniczym. Co najważniejsze, jest to zagadnienie, które jest wspólnym mianownikiem dla teorii i praktyki przekładu. Prieto Ramos przypisuje mu nawet rolę katalizatora: „Zapotrzebowanie na jakość było i jest katalizatorem profesjonalizacji zawodu tłumacza prawniczego, zwłaszcza w środowiskach wielojęzycznych, jak i rozwoju badań nad przekładem prawnym i prawniczym” (2015: 12).

W bieżącym numerze jakość uchwycono wielopłaszczyznowo. Numer zawiera wstęp redaktorów gościnnych, 9 artykułów naukowych, 1 artykuł w Kąciku tłumacza oraz wywiad. Przede wszystkim jakość tłumaczenia prawniczego jest postrzegana jako przysługujące nam prawo proceduralne (Brannan, Čavoški). Po drugie jakość została ujęta na poziomie makro przez pryzmat tłumaczy (ich kompetencji— Scarpa and Orlando), współpracy między stronami i ich agencyjności (Hara). Po trzecie jakość analizowana jest w kontekście zasobów wspomagających proces tłumaczenia, np. baz terminologicznych (Chiocchetti i in.). Na poziomie mikro jakość analizuje się poprzez konkretne rozwiązania tłumaczeniowe (Paolucci, Ross i Magris, Krogsgaard Vesterager) i metodologię ich oceny (Kockaert and Segers, Phelan). Zagadnienie jakości można również ująć przez pryzmat jakości badań naukowych (wywiad z Engbergiem).

Konkludując, bieżący numer specjalny potwierdza zarówno wagę kategorii przekładu prawnego i prawniczego, jak i jego rozwój jako dziedziny badań.

Bibliografia
  • Prieto Ramos, Fernando (2015). “Quality Assurance in Legal Translation: Evaluating Process, Competence and Product in the Pursuit of Adequacy.” International Journal for the Semiotics of Law 28, 11-30.

Łucja Biel